Asbestinventarisatie bij een bouwkeuring

Asbestinventarisatie bij een bouwkeuring 

Asbest inventarisatie bij een bouwkeuring: Drie niveaus van onderzoek naar de aanwezigheid van asbest

De Nederlandse overheid hanteert een vastgestelde norm bij de inventarisatie van asbest. Alle bedrijven die asbest inspecties uitvoeren, dienen zich  aan deze norm te houden, die wordt aangeduid met de code SC 540. Deze norm onderscheidt twee verschillende onderzoeken naar asbest: Type A en Type B onderzoek. Daarnaast is er een derde Type onderzoek, het zogenaamde Type 0 onderzoek. De geldende regels hiervoor zijn terug te vinden in de zogenaamde NEN-norm 2991 volgens bouwkundige keuring Tilburg.

Asbestinventarisatie bij een Bouwkeuring werkt bij het onderzoeken van asbest volgens bovengenoemde normen. Deze verschillen van elkaar in de diepgang van het onderzoek, waarbinnen Type-0 onderzoek het minst ingrijpend is en Type-B het meest, aangezien er in dergelijke gevallen sprake is van destructief onderzoek. Meestal gaat er een risico-scan in de vorm van Type-0 onderzoek vooraf aan Type-B, in sommige gevallen wordt ook eerst Type-A onderzoek uitgevoerd. Een duidelijke uiteenzetting van de eigenschappen en verschillen tussen de drie onderzoek typen vindt u hieronder. De verschillen in arbeidsintensiviteit van de drie type onderzoeken vindt u terug in de onderlinge prijsverschillen. Let op: Bouwtechnische Keuring Tilburg richt zich enkel op asbest-onderzoek en –advies, maar voert geen daadwerkelijke asbestsaneringen uit!

Asbestinventarisatie bij een Bouwkeuring 

Type A Asbestinventarisatie: Direct-waarneembare asbest

Dit type onderzoek beperkt zich tot visuele inspectie van mogelijk asbesthoudende objecten en materialen, plus indien nodig het nemen van monsters van verdachte materialen. Er wordt dus geen zwaar destructief werk uitgevoerd, alleen materialen en locaties die ‘direct waarneembaar’ zijn komen bij dit type inventarisatie aan bod. Voor het nemen van monsters wordt dan ook alleen licht handgereedschap gebruikt.

Asbestinventarisatie bij een Bouwkeuring 

Volgens de geldende onderzoeknorm SC 540 mogen onderdelen van het pand onderzocht worden als onderdeel van het gehele of gedeeltelijke bouwwerk. Met andere woorden, raamkozijnen kunnen worden geïnventariseerd om tot een conclusie te komen omtrent het gedeelte van het gebouw waar deze zich bevinden. De bevindingen van dergelijk onderzoek worden begrijpelijk samengevat in een inventarisatierapport, waarin u tevens aan de hand van beeldmateriaal eenvoudig terug ziet óf er asbest gevonden is in het pand, en zo ja wáár dit zich precies bevindt.